قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۵ خرداد ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۲۱% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۴,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۳۱% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۳,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۳۲% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۶% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۸% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۹% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۹% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۱% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۲% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۲,۷۰۰ ریال ۳۲۰۰ ۲.۸۴% نمودار و آرشیو
Hi500 نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۱۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak ۱۱۱,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۶,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۱۷% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۳۹,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۶% نمودار و آرشیو
Z30G ۱۴۷,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۱% نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۷,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۶۸% نمودار و آرشیو
C30s ۱۵۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۲% نمودار و آرشیو
C30G ۱۴۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۴۶,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۱% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۷۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۴۶,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۱% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۴۶,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۱% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۹۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۴,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۲,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۵۳% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۷۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۱۷,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil ۲۸۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۷,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری