قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۱ آذر ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۰۷,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۷۳% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۷۳% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۷۳% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۰۸,۵۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۸% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۰۸,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۰۷,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۰۸,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۲۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۳% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۶,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰۰ ۴.۲۳% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۸% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۴,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۲۰,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۳% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۲۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۸% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand ۱۲۷,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۹% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۳۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
C30s ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۳۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۵% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۷,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۵۲,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۳% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۳۷,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۶% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۳۷,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۳% نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 ۱۴۳,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۲۰۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۴۹% نمودار و آرشیو
ABS150 ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۴۹% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۲۸,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۱.۳% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۱۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 ۱۴۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری