استایرن

ادامه کمبود جهانی عرضه استایرن

همزمان با افزایش تعطیلی های برنامه ریزی نشده مجتمع های قدیمی در اروپا و ایالات متحده، بی ثباتی قیمتی و کمبود عرضه استایرن در بازار جهانی ادامه خواهد یافت.
شرکت شیمی دارویی داروپخش

صادرات شرکت دارویی داروپخش به هند

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به ثبت دو محصول مخلوط پتاسیم کلاو با آویسل (میکرو کریستالین سلولز) و سایلوئید (سیلیکون دی اکساید) در کشور هند به منظور صادرات شد.