اروپا در قبضه شرکت های چینی

اعداد نشان می دهد که چین طی ده سال گذشته در اروپا، شرکت هایی خریداری یا سرمایه گذاری کرده است که ارزش آن به حداقل ۳۱۸ میلیارد دلار می رسد.