تسهیل در دریافت ویزا برای نمایشگاه K آلمان

انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در راستای یکی از اهداف خود یعنی گسترش فعالیت صادراتی اعضا اقدام به تسهیل اخذ ویزای واحدهای عضو جهت حضور در نمایشگاه K آلمان کرده است.