لیست عرضه های مواد اولیه در بورس کالا امروز

لیست عرضه های مواد اولیه در بورس کالا امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸

به گزارش شیمی نیوزاطلاعات در بورس کالا به تاریخ دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸

نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۷۴۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۶۲۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۳۲۸۳ ۵۰ ۱۲۰ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲۴۲۴۷ ۵۰ ۱۵۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۸۴۰۶ ۵۰ ۷۰۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲۰۷۴۲ ۵۰ ۵۰۶ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۸۴۰۶ ۵۰ ۷۰۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی سلف ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۲۶۳۱۵ ۵۰ ۱۵۴ پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۸۴ پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۶۳ پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۰۵ پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۰۰ پتروشیمی پلی نار
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی سلف ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۷۰۲۴۲ ۵۰ ۳۰۱۴ پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۰۵ پتروشیمی پلی نار
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۰۲۴۲ ۵۰ ۱۰۰ پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۵۹۷۶ ۵۰ ۲۰۰ پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۰۲۴۲ ۵۰ ۳۰۱۴ پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۰۲۴۲ ۵۰ ۱۵۴ پتروشیمی اروند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۹۰۰ پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۳۰۰ پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۸۴۰۶ ۵۰ ۲۰۰ پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۳۳۲۴ ۵۰ ۱۳۲ پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۷۲۳۹۳ ۵۰ ۱۳۲ پتروشیمی اروند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۳۱۵ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۳۱۵ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۸۴۰ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۰۹۶۷ ۵۰ ۲۵۲ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۱۴۸۵ ۵۰ ۱۲۶ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۸۴۰۶ ۵۰ ۲۵۲ نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۸۴۰۶ ۵۰ ۲۰۰ پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۱۰ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۳۲ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی X30S کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۱۱۰ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۲۲۰ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۲۲۰ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۶۵۴۲ ۵۰ ۱۱۰ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰۵۶۴۳ ۵۰ ۲۸۶ پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه نقدی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۱۰۹۶۷ ۵۰ ۱۱۰ پتروشیمی مارون

اشتراک گذاری