قیمت مواد اولیه پلیمری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

Polymer

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۱% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۲.۵۹% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۱,۵۰۰ ریال -۳۵۰۰ ۳.۰۴% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۲,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۲% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۱,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۳% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۴,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۱,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۲.۲% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۲.۲۲% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۳۵۰۰ ۳.۰۸% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۳,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۲.۳۸% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۲,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۸% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۰۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۲,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۲.۵۹% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۰,۵۰۰ ریال -۳۵۰۰ ۳.۰۷% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۹,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۷% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۳۰,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۳۰,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۰,۰۰۰ ریال -۴۰۰۰ ۲.۷۸% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۵,۰۰۰ ریال -۷۵۰۰ ۴.۹۲% نمودار و آرشیو
C30s نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۴۵,۰۰۰ ریال -۷۵۰۰ ۴.۹۲% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۶,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۴۵,۰۰۰ ریال -۷۰۰۰ ۴.۶۱% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۴۵,۰۰۰ ریال -۷۰۰۰ ۴.۶۱% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۹۷,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۲.۰۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۷,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۲.۰۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۷,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۲.۰۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf ۹۶,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۱.۰۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۶,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۱.۰۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۶,۰۰۰ ریال -۱۲۰۰ ۱.۲۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۸۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil ۲۹۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری