اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا ۲۱ خرداد ۹۸

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

نام کالا
نوع بسته بندی
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
قیمت پایه
نوع قرارداد
حداکثر قیمت مجاز
پلی کربنات ۱۰۱۲UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۸۰ ۳۲۵۰۰۰ سلف ۱۶۲۵۰۰۰
پلی کربنات ۰۷۱۰ پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۱۶۰ ۳۱۸۰۰۰ سلف ۱۵۹۰۰۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۶۷۸۰ نقدی ۶۳۳۹۰۰
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۸۳۲۲ نقدی ۵۹۱۶۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۴۰۰ ۱۱۸۳۲۲ نقدی ۵۹۱۶۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۴۷۷۲ نقدی ۵۷۳۸۶۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۸۵ ۱۱۵۸۶۹ نقدی ۵۷۹۳۴۵
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ کیسه آرتان پترو کیهان ۱۰۰ ۱۱۸۳۲۲ نقدی ۵۹۱۶۱۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۱۸۳۲۲ نقدی ۵۹۱۶۱۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۷۲۱۹ نقدی ۶۳۶۰۹۵
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۲۹۶۲۰ نقدی ۶۴۸۱۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۰۰ ۱۲۴۸۴۳ نقدی ۶۲۴۲۱۵
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز ۵۰ ۵۷۸۲۴ نقدی ۲۸۹۱۲۰
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۲۵ ۶۹۳۸۹ نقدی ۳۴۶۹۴۵
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۶۵ ۱۱۵۶۴۸ نقدی ۵۷۸۲۴۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۱۲۴۲ نقدی ۶۰۶۲۱۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۲۴۸۴۳ نقدی ۶۲۴۲۱۵
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۴۸۴۳ نقدی ۶۲۴۲۱۵
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند ۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰۶ نقدی ۶۲۰۰۳۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۰۰۷۲۰ نقدی ۵۰۳۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر ۱۵۱۸ ۱۰۰۷۲۰ نقدی ۵۰۳۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۰۷۲۰ نقدی ۵۰۳۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول ۱۵۴۰ ۱۰۰۷۲۰ نقدی ۵۰۳۶۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۹۴۹۷۲ سلف ۴۷۴۸۶۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۱۰۰۸ ۹۴۶۴۸ نقدی ۴۷۳۲۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۶۳۶۲ نقدی ۴۸۱۸۱۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۱۰۱۰۱۹ نقدی ۵۰۵۰۹۵
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۱۰۰۸ ۱۰۱۰۱۹ نقدی ۵۰۵۰۹۵
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۲۰۰۰ ۱۰۱۰۱۹ سلف ۵۰۵۰۹۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۱۱۳۰۴۸ نقدی ۵۶۵۲۴۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۱۱۳۰۴۸ نقدی ۵۶۵۲۴۰
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۹۸۲۴۵ نقدی ۴۹۱۲۲۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر ۲۲۰ ۹۶۲۵۲ نقدی ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان ۱۰۰۸ ۹۶۲۵۲ نقدی ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر ۲۲۰ ۱۰۱۵۴۶ نقدی ۵۰۷۷۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۹۴۶ ۹۶۲۵۲ نقدی ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۱۵۴۶ سلف ۵۰۷۷۳۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۹۶۲۵۲ سلف ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۳۲۰ ۹۶۲۵۲ نقدی ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۰۰۰ ۹۶۲۵۲ سلف ۴۸۱۲۶۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۱۲۰۰ ۹۶۴۰۲ نقدی ۴۸۲۰۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۶۹۰۰ نقدی ۴۸۴۵۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۹۶۴۰۲ نقدی ۴۸۲۰۱۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۹۶۴۰۲ نقدی ۴۸۲۰۱۰
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۹۷۲۱۵ نقدی ۴۸۶۰۷۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۹۷۲۱۵ نقدی ۴۸۶۰۷۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۲۸۶۱۴ سلف ۶۴۳۰۷۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۰۸۸۸ سلف ۶۵۴۴۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۰۶۰۴ سلف ۶۵۳۰۲۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۴۴۹۰ سلف ۶۷۲۴۵۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۱۳۹۵۳۳ سلف ۶۹۷۶۶۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۱۵۴ ۱۴۲۵۸۹ سلف ۷۱۲۹۴۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۸۶۷۳ سلف ۶۹۳۳۶۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۳۰۸ ۱۳۶۸۵۹ سلف ۶۸۴۲۹۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۳۷۶۷۴ نقدی ۶۸۸۳۷۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۳۷۶۷۴ نقدی ۶۸۸۳۷۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پالت فلزی پتروشیمی بندرامام ۵۰۴ ۱۳۶۷۸۷ سلف ۶۸۳۹۳۵
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۳۲۵۰۰۰ سلف ۱۶۲۵۰۰۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۲۶۹۰۰۰ سلف ۱۳۴۵۰۰۰

 

اشتراک گذاری