قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۱,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۳% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۰,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۰,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۲,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۱% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۱,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۹% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B02 نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۰,۵۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۷۸% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۱,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۷۷% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۰۹,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۱,۵۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۷۶% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak ۱۱۰,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۷,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۵۵% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۹,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۷% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۹,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۷% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۳,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
C30s نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۴۳,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۵,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۱۹% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۹۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet ۱۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۴۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۴۳,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۴۳,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 نمودار و آرشیو
ABS150 نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو

منیع: اینپیا

اشتراک گذاری