قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۲ خرداد ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۰,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۴,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۱,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۰,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۲۲B02 نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۰۹,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۱,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir نمودار و آرشیو
Lld209 Arak نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۶,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۸,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۸% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۸,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۸% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30G ۱۴۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
C30s ۱۵۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۵۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۶۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۹۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۴,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf ۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۸۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS150 نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری