قیمت مواد اولیه پلیمری امروز ۲۷ خرداد ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
EX5 Jam نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۵,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۲,۲۰۰ ریال -۳۰۰ ۰.۲۷% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۴,۵۰۰ ریال ۱۷۰۰ ۱.۳۷% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۲,۷۰۰ ریال -۸۰۰ ۰.۷% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۵,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۶% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۶,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۱,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۶,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
C30s ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۶۵% نمودار و آرشیو
C30G ۱۴۷,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۴۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۷۲,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۷۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet ۱۷۵,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۴۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۴۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۴۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۶۲,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۶۱% نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۸۸,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۵۳% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۷۸,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۲۸% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۱۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۷,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری