امروز آغاز پیش ثبت نام سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

امروز پیش ثبت نام سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست آغاز می‌شود.

به گزارش شیمی نیوز؛ امروز پیش ثبت نام سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست آغاز می شود.

ستاد ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ایران پلاست در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اطلاعات اﻗﺪام  ﻣﻲ کند. ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت شرکت ها می توانند وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲشوند.

بر اساس اعلام ستاد اجرایی، ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

لازم است علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه قبل از انجام مراحل پیش ثبت نام، راهنمای آن را مطالعه کنند.

راهنمای پیش ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۸۴۹۹۳۴۸۲ تماس حاصل نمایید.

سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست ۳۱ شهریور تا سوم مهرماه ۹۸ در مجموعه نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.


منبع:پپنا

اشتراک گذاری