قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۷ تیر ۹۸

پلیمری

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۳,۸۰۰ ریال ۸۰۰ ۰.۷% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۵% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۴,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۸% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰ ۰.۱۸% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۶,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۹% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹% نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۶,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۷,۵۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۴% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۷,۵۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۴% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۳۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۳۶,۵۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۱.۸% نمودار و آرشیو
C30s ۱۴۰,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۶% نمودار و آرشیو
C30G ۱۳۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۲% نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۳۶,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۹% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۱.۶۹% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۹% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۲۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۲۵% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet ۱۶۸,۵۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۰۸% نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۳۶,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۹% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۳۶,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۴۵% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۳۶,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۴۵% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۴۰,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۶% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۵۳,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۳% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۵۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۶۶% نمودار و آرشیو
MR230 ۲۱۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۲.۲۹% نمودار و آرشیو
ZR230 ۲۱۰,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۱.۴۱% نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۹۷,۸۰۰ ریال ۸۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۷,۸۰۰ ریال ۸۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۷,۲۰۰ ریال -۳۰۰ ۰.۳۱% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf ۹۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۵۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۵۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۵,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۱.۵۴% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۷۷,۵۰۰ ریال ۴۵۰۰ ۲.۵۴% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۱۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۲% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ ۱۴۰,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۶% نمودار و آرشیو
DOP Oil ۲۱۰,۰۰۰ ریال -۴۰۰۰ ۱.۸۷% نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۱۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو

اشتراک گذاری