اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا ۱۸ تیرماه ۹۸

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

به گزارش شیمی نیوز؛

نام کالا
نوع بسته بندی
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
قیمت پایه
نوع قرارداد
حداکثر قیمت مجاز
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پالت چوبی پتروشیمی بندرامام ۵۵۰ ۱۳۹۲۴۸ سلف ۶۹۶۲۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۱۵۱۶۸۸ نقدی ۷۵۸۴۴۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۵۱۶۸۸ نقدی ۷۵۸۴۴۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۴۳۰۹۸ سلف ۷۱۵۴۹۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۴۰۸۹۳ سلف ۷۰۴۴۶۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۴۸۴۵۲ سلف ۷۴۲۲۶۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۴۵۰۹۲ سلف ۷۲۵۴۶۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۹۸۰۰ سلف ۶۹۹۰۰۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۶۵۰۹ سلف ۶۸۲۵۴۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۵۵۸۳ سلف ۶۷۷۹۱۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۵۸۹۱ سلف ۶۷۹۴۵۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۳۳۴۲۳ سلف ۶۶۷۱۱۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۶۶ ۱۰۲۰۸۷ نقدی ۵۱۰۴۳۵
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۵۴ ۱۰۲۰۸۷ نقدی ۵۱۰۴۳۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۹۹۰۶۹ نقدی ۴۹۵۳۴۵
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۹۹۰۶۹ نقدی ۴۹۵۳۴۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۱۲۰۰ ۱۰۳۲۴۰ نقدی ۵۱۶۲۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۹۹۰۶۹ نقدی ۴۹۵۳۴۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۷۲۰ ۹۹۰۶۹ نقدی ۴۹۵۳۴۵
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۳۱۲ ۹۹۰۶۹ نقدی ۴۹۵۳۴۵
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۰۰۰ ۱۰۱۰۷۶ سلف ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۹۹۰ ۱۰۱۰۷۶ نقدی ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۱۰۰۰ ۱۰۱۰۷۶ سلف ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۱۰۶۶۳۶ نقدی ۵۳۳۱۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۰۷۸ ۱۰۱۰۷۶ نقدی ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۱۰۶۶۳۶ نقدی ۵۳۳۱۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۱۰۱۰۷۶ نقدی ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۱۰۱۰۷۶ نقدی ۵۰۵۳۸۰
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۲۰۲۴ ۱۱۱۳۰۷ نقدی ۵۵۶۵۳۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۴۰۰ ۱۱۱۳۰۷ نقدی ۵۵۶۵۳۵
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۴۰۰ ۱۱۱۳۰۷ نقدی ۵۵۶۵۳۵
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۳۰۰۰ ۱۰۰۵۶۵ نقدی ۵۰۲۸۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۱۷۸۲ ۱۰۰۵۶۵ نقدی ۵۰۲۸۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۱۰۰۸ ۱۰۰۵۶۵ نقدی ۵۰۲۸۲۵
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۱۰۰۵۶۵ نقدی ۵۰۲۸۲۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۸ پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۹۳۰۸۸ نقدی ۴۶۵۴۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۹۴۶۴۲ نقدی ۴۷۳۲۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۰۲۴ ۹۷۶۳۸ نقدی ۴۸۸۱۹۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۴۴۰ ۹۱۰۰۲ نقدی ۴۵۵۰۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۱۶۹۴ ۹۱۰۰۲ نقدی ۴۵۵۰۱۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۳۰۸۸ نقدی ۴۶۵۴۴۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۶۰۰ ۹۳۰۸۸ نقدی ۴۶۵۴۴۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۰۰ ۹۳۲۷۷ سلف ۴۶۶۳۸۵
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰۰ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۱۴۹۶ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر ۶۰۵ ۱۰۰۹۰۴ نقدی ۵۰۴۵۲۰
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۱۱۴۰۵۸ نقدی ۵۷۰۲۹۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند ۱۶۰۰ ۱۲۱۱۶۲ نقدی ۶۰۵۸۱۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۲۰ ۱۳۱۱۰۱ نقدی ۶۵۵۵۰۵
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۸۰ ۱۳۱۱۰۱ نقدی ۶۵۵۵۰۵
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۷۳۱۹ نقدی ۶۳۶۵۹۵
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ جامبوبگ پتروشیمی تبریز ۶۰ ۱۲۱۴۵۲ نقدی ۶۰۷۲۶۰
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۲۵۰ ۱۳۱۱۰۱ نقدی ۶۵۵۵۰۵
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۶۰۹۸ نقدی ۶۸۰۴۹۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۳۳۵۷۷ نقدی ۶۶۷۸۸۵
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین ۲۲۴ ۱۲۳۸۶۸ نقدی ۶۱۹۳۴۰
پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ کیسه آرتان پترو کیهان ۱۰۰ ۱۲۳۸۶۸ نقدی ۶۱۹۳۴۰
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۷۰ ۱۲۱۳۰۰ نقدی ۶۰۶۵۰۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۷۶۷۵ نقدی ۵۸۸۳۷۵
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۱۵۰ ۱۲۳۸۶۸ نقدی ۶۱۹۳۴۰
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۲۳۸۶۸ نقدی ۶۱۹۳۴۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۳۱۶۶۸ نقدی ۶۵۸۳۴۰
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۱۱۳۰۲۴ نقدی ۵۶۵۱۲۰
پلی کربنات ۰۷۱۰ پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۱۲۰ ۳۰۵۰۰۰ سلف ۱۵۲۵۰۰۰
پلی کربنات ۱۰۱۲UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان ۱۵۰ ۳۱۲۰۰۰ سلف ۱۵۶۰۰۰۰

اشتراک گذاری