قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۳ تیر ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۶,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۵% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۵% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۸,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۵,۸۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۴۰۰ ۰.۳۵% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۱,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۶,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۴,۵۰۰ ریال -۳۰۰ ۰.۲۶% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۷% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۳۱,۵۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۳.۰۴% نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۸,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۹% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۸,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۹% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۳۸,۵۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۱.۸۱% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۱% نمودار و آرشیو
C30s ۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۶۹% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۳۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۲% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۵۳,۵۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۱.۶۳% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۱,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۳۹,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۰۸% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۳۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۲% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۳۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۲% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۶۹% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۶۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۲۵% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۵۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۹۸,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۱.۰۱% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۹,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۹,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf ۹۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۶,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۶,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۵۱% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۸۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۵۵% نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰ ۱۳.۳۳% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak ۲۰۶,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۰.۷۳% نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil ۱۹۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۱۰,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun ۲۰۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۵% نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری