قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۰ مرداد ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۵% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۶,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۵,۸۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۵,۴۰۰ ریال -۴۰۰ ۰.۳۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۴,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۲۱,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۱% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۹,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۹,۰۰۰ ریال -۲۰۰ ۰.۱۷% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۰۷,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۱۸,۵۰۰ ریال ۲۰۰ ۰.۱۷% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld209 Amir ۱۱۳,۸۰۰ ریال -۲۰۰ ۰.۱۸% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak ۱۱۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
PE80 Amir ۱۲۷,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۳۴,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
C30s ۱۳۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
C30G ۱۳۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
X30G ۱۳۱,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۹,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۶۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۳۴,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۱۱% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۴۷,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۶۸% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۴۶,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet ۱۴۹,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۶۷% نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet ۱۴۶,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۴% نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۳۲,۸۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۴۸,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱% نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۲۶% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۷۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۲۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۷,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۲۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
N32 ۱۳۴,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۴% نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری