قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۷ مهر ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری ۱۷ مهر ۹۸

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۰۴,۳۰۰ ریال ۸۰۰ ۰.۷۷% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۰۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۰۸,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۰۷,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۰۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۰۳,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۰۲,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۰۴,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹۶% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۰۸,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۳۶% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۰۸,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۱% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۰۸,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۱% نمودار و آرشیو
۲۲B02 نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۰,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۰۴,۰۰۰ ریال -۴۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۰۷,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۱۴,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۱۹% نمودار و آرشیو
EX3 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۱,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
C30s ۱۲۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
C30G ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۶۰۰ ۰.۴۸% نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۲۵,۳۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۴% نمودار و آرشیو
X30G ۱۲۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۴,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۶۹% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۴,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۴% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۳۵,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۷% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۲۵,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet ۱۲۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۲۵,۳۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۴% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۲۵,۳۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۴% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۴,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۴,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۲,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۲,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۵۲% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۷۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۴۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۲۱,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۱,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۱۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری