قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۰ مهر ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۰۲,۵۰۰ ریال -۱۸۰۰ ۱.۷۳% نمودار و آرشیو
EX5 Jam نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar نمودار و آرشیو
EX5 Marun نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۰۷,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۰۵,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۴% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۰۵,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۰۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۰۲,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۰۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۱۲,۳۰۰ ریال ۳۸۰۰ ۳.۳۸% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۰۹,۳۰۰ ریال ۸۰۰ ۰.۷۳% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۰۶,۵۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۸۴% نمودار و آرشیو
۲۲B02 نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۰۹,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۰۳,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۶% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۰۹,۳۰۰ ریال ۱۸۰۰ ۱.۶۵% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۱۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۰۸,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۱۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۴% نمودار و آرشیو
EX3 Arak نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۱۶,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۱۶,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand ۱۴۰,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۱% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۲۵,۶۰۰ ریال ۱۰۰ ۰.۰۸% نمودار و آرشیو
C30s ۱۲۶,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
C30G ۱۲۵,۴۰۰ ریال ۴۰۰ ۰.۳۲% نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۲۰۰ ۰.۱۶% نمودار و آرشیو
X30G ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۸,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۳۶% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۴,۲۰۰ ریال ۲۰۰ ۰.۱۵% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۲۳,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۱.۹۹% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۲۳,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۱.۹۹% نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet ۱۲۲,۵۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۲.۳۹% نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۲۵,۴۰۰ ریال ۱۰۰ ۰.۰۸% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۲۵,۵۰۰ ریال ۲۰۰ ۰.۱۶% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۴,۲۰۰ ریال -۳۰۰ ۰.۳۲% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۲,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۲,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۶,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۲.۰۴% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۸۲,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۲.۲% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۴۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۱,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۹% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 نمودار و آرشیو
۲۲B01 نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۱۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری