شرایط شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

ویژگی‌های مشاوران بزرگ و تاثیرگذار

شرایط شرکت و داوطلبی در انتخابات هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران اعلام شد.

به گزارش شیمی نیوز؛ این شرایط مطابق با اساسنامه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران به این شرح است:

مطابق با شرایط مندرج در اساسنامه :

۲۶-۴ هر یک از اعضاء انجمن میتوانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان منوط به کسب حداقل ۳/۲ آرای حاضرین می‌باشد (لازم به ذکر است کاندیداهای هیئت مدیره میبایست حداقل ۷۲ ساعت قبل از تاریخ مجمع مدارک و درخواست کتبی خود را تکمیل و به انجمن جهت بررسی و تایید ارسال نمایند.در غیر این صورت در مجمع نمی‌توان صلاحیت کاندیداها را بررسی کرد.

تبصره۲: اعضای هیئت مدیره می‌بایست سابقه عضویت در هیئت مدیره تشکل های استانی را دارا باشند و یا حد اقل ۱۵ سال در صنعت های مرتبط با پلیمر و پلاستیک سابقه معتبر داشته باشند و نیز در حال فعالیت بوده و حداقل ۲ سال سابقه عضویت در انجمن ملی را دارا باشند و همچنین اعضای فعال کمیسیونهای انجمن به تشخیص هیات مدیره میتوانند کاندید شوند.

شرایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

  دانلود فرم کاندیداتوری هیات مدیره


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری