قیمت مواد اولیه پلیمری ۴ آذر ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۰۵,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۴۲% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۰۷,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۰۵,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۰۶,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۰۸,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۰۵,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۰۸,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۰۸,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۸۴% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۰۶,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۸۸% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۰۶,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۸۸% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۱۰,۷۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۵% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۱۲,۲۰۰ ریال -۳۰۰ ۰.۲۷% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۰,۲۰۰ ریال -۱۱۰۰ ۰.۹۹% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۰۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۸% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۴.۳۱% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۰۶,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۸۹% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۰۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹۱% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۰۸,۰۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۸% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۰۸,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۰۷,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۲۹,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۸% نمودار و آرشیو
C30s ۱۲۶,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۲۸,۷۰۰ ریال ۱۲۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۶,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۳۶% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۴۸% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۱,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۲۲% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۱۸,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۲% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۱۸,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet ۱۱۸,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۲۸,۷۰۰ ریال ۱۲۰۰ ۰.۹۳% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۲۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid ۱۲۶,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۶% نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۹۷,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۱% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۹۷,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۵۱% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۹۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۹۵,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۱۹۸,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۲۵% نمودار و آرشیو
ABS150 ۱۹۶,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۵۱% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۳۲,۰۰۰ ریال -۸۰۰۰ ۳.۳۳% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۲۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۰۵,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۹% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۰۷,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۶% نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۰۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴۸% نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری