قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۵ دی ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز

به گزارش شیمی نیوز؛

۰۰۳۵ ۱۰۷,۰۰۰ ریال ۳۰۰ ۰.۲۸% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۰۵,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۴% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۰۴,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۵% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۰۴,۰۰۰ ریال -۱۲۰۰ ۱.۱۴% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۰۴,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۸% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۰۳,۵۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۹۶% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۰۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۹۴% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۰۴,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۸% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۰۴,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۸% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۳۴,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۴% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۱۵,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۰۹,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۲.۲۴% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۲۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۰۹,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۳۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۲۸,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۱.۹۲% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۲۵,۰۰۰ ریال -۷۰۰۰ ۵.۳% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۱۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۱۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand ۱۲۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Z30G ۱۶۲,۲۰۰ ریال ۷۰۰ ۰.۴۳% نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۶۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳% نمودار و آرشیو
C30s ۱۳۸,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۶% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۶۳,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۶,۵۰۰ ریال -۱۸۰۰ ۱.۶۶% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۳۷,۵۰۰ ریال -۳۵۰۰ ۲.۴۸% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۲۱,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۴۱% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۲۸,۵۰۰ ریال -۶۵۰۰ ۴.۸۱% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۶۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۶۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۶۳,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۱% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۳۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid ۱۳۸,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۶% نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۷۲,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۱.۷۴% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G ۱۴۰,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۷۱,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
MR230 ۱۶۸,۰۰۰ ریال -۵۵۰۰ ۳.۱۷% نمودار و آرشیو
ZR230 ۱۶۸,۰۰۰ ریال -۴۵۰۰ ۲.۶۱% نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C ۱۶۲,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۱۲۹,۰۰۰ ریال -۶۰۰۰ ۴.۴۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۱۲۹,۰۰۰ ریال -۶۲۰۰ ۴.۵۹% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf ۱۲۳,۵۰۰ ریال -۶۵۰۰ ۵% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۱۲۳,۵۰۰ ریال -۱۰۵۰۰ ۷.۸۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۱۲۳,۵۰۰ ریال -۱۰۵۰۰ ۷.۸۴% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۲۱۳,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۴۷% نمودار و آرشیو
ABS150 ۲۱۱,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 ۱۲۱,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya ۱۲۱,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak ۱۷۹,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۱۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۱۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۰۷,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
RP 345 ۱۶۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۴۰,۰۰۰ ریال -۷۵۰۰ ۳.۰۳% نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری