قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۰ بهمن ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز را در این گزارش مشاهده می کنید.

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۵۹% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۳,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۶% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۷% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۷% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۷% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۸% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۱۲,۸۰۰ ریال ۱۳۰۰ ۱.۱۵% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۹% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۲,۸۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۳۳% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۳۲,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۶۵% نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۳۸,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۴۵% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۲۱,۰۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲۴% نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۹۴% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۲۳,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۶۲% نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۲۰,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۶۶% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۶۷% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۳% نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۳۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۶۸% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۳۱% نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۲۰,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۳% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun ۱۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
CRP100 jam ۱۲۲,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۲% نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand ۱۲۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۹% نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۶۱,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
C30s ۱۶۲,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۱% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۶۱,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz ۱۲۲,۵۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۰۴% نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۴۲,۰۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۳۵% نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۴,۵۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۴۹% نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ ۱۳۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۴۸% نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۳۳,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۵% نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet ۱۳۲,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۵% نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۶۰,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand ۱۶۰,۵۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun ۱۶۰,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۱% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۶۳,۸۰۰ ریال ۲۳۰۰ ۱.۴% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid ۱۶۱,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۳۱% نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۳۰۰۰ ۹۰% نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۶۸,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۵۹% نمودار و آرشیو
MR230 ۱۸۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ZR230 ۱۷۹,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir ۱۴۲,۰۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۰۵% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۱۴۲,۰۰۰ ریال -۲۵۰۰ ۱.۷۳% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۱۴۲,۵۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۳۸% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۲.۰۶% نمودار و آرشیو
ABS150 ۲۲۴,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۱.۷۹% نمودار و آرشیو
ABS 10415 ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
ABS 10720 ۳۲۷,۰۰۰ ریال -۳۰۰۰ ۰.۹۱% نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak ۱۸۰,۵۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۱% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ ریال ۵۰۰ ۰.۴% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۹۲% نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۱۶,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۷۲% نمودار و آرشیو
RP 345 ۱۷۳,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۱.۱۶% نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری