قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۳ بهمن ۹۸

قیمت مواد اولیه پلیمری

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز را در این گزارش مشاهده می کنید.

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۳۰۰۰ ۲.۴۴% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۱۲% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۱۴% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۱۴% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۳۷۰۰ ۳.۱۴% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۷,۵۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۹۸% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲۷% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۲۲,۰۰۰ ریال ۴۵۰۰ ۳.۶۹% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۹۴% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۱۹,۰۰۰ ریال ۳۵۰۰ ۲.۹۴% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۴۱,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۲.۵۸% نمودار و آرشیو
Lf190 نمودار و آرشیو
۲۲B02 ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۸۲% نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۲۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Hi500 ۱۲۴,۵۰۰ ریال ۲۵۰۰ ۲.۰۱% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۶۰۰۰ ۴.۶۹% نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۳.۲۳% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۶۹% نمودار و آرشیو
EX3 Amir نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun نمودار و آرشیو
CRP100 jam نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar ۱۷۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
C30s ۱۷۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۲.۸۴% نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar ۱۷۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ ۱۵۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ ۱۳۶,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam ۱۶۷,۰۰۰ ریال ۵۵۰۰ ۳.۲۹% نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam ۱۷۶,۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ۲.۸۴% نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G ۱۶۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۴۴۰L ۱۷۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
MR230 ۱۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ZR230 ۱۹۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C ۱۷۸,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰۰ ۵.۶۷% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰۰ ۵.۶۷% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۲۰۰۰ ۰.۸۱% نمودار و آرشیو
ABS150 ۲۲۵,۰۰۰ ریال -۵۰۰ ۰.۲۲% نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak ۱۸۱,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۴۰۰۰ ۳.۲% نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۶۰۰۰ ۴.۶۹% نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۲۹,۵۰۰ ریال ۵۵۰۰ ۴.۲۵% نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری