قیمت مواد اولیه پلیمری ۲۵ اسفند ۹۸

قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه پلیمری امروز را در این گزارش مشاهده می کنید.

به گزارش شیمی نیوز؛

به روز رسانی شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ جدول هفتگی/ روزانه
عنوان قیمت اختلاف درصد اختلاف
۰۰۳۵ ۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۷۷% نمودار و آرشیو
EX5 Jam ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۱% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar ۱۲۲,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲۲% نمودار و آرشیو
EX5 Marun ۱۲۲,۳۰۰ ریال ۱۳۰۰ ۱.۰۶% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr ۱۱۹,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲۶% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam ۱۱۸,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ ۰.۸۴% نمودار و آرشیو
۵۱۱۰ ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam ۱۲۲,۵۰۰ ریال -۱۵۰۰ ۱.۲۱% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun ۱۲۴,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar ۱۲۴,۵۰۰ ریال ۱۵۰۰ ۱.۲% نمودار و آرشیو
۰۰۷۵ ۱۵۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۰۲۰ ۱۷۰,۰۰۰ ریال -۲۰۰۰ ۱.۱۶% نمودار و آرشیو
Lf190 ۱۳۴,۰۰۰ ریال ۰ ۰% نمودار و آرشیو
۲۲B02 نمودار و آرشیو
۵۲۵۱۸ ۱۲۵,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
Hi500 نمودار و آرشیو
۲۴۲۰h نمودار و آرشیو
۲۴۲۰K نمودار و آرشیو
۲۱۰۲ ۱۳۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۱۱۰۲XK نمودار و آرشیو
Lld 209 Amir ۱۳۴,۰۰۰ ریال -۱۰۰۰ ۰.۷۴% نمودار و آرشیو
Lld 209 Arak ۱۳۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir ۱۲۷,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun نمودار و آرشیو
CRP100 jam نمودار و آرشیو
CRP 100 black Shazand نمودار و آرشیو
Z30G نمودار و آرشیو
V30G نمودار و آرشیو
Z30s Mar نمودار و آرشیو
C30s نمودار و آرشیو
C30G نمودار و آرشیو
Z30s Ar نمودار و آرشیو
X30G نمودار و آرشیو
V30s نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Tabriz نمودار و آرشیو
۳۸۴۰ Arak نمودار و آرشیو
۷۲۴۰ نمودار و آرشیو
۱۵۴۰ نمودار و آرشیو
۱۵۵۱ نمودار و آرشیو
۷۸۱ pet ۱۵۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۷۸۵ pet نمودار و آرشیو
۸۲۱ pet نمودار و آرشیو
۸۲۵ pet نمودار و آرشیو
۵۲۵ نمودار و آرشیو
۵۵۲R Jam نمودار و آرشیو
۵۵۲R shazand نمودار و آرشیو
۵۵۲R Maroun نمودار و آرشیو
۵۱۰L Jam نمودار و آرشیو
۵۱۰L Navid نمودار و آرشیو
۵۵۰J Jam نمودار و آرشیو
۵۴۸R نمودار و آرشیو
RP340 نمودار و آرشیو
RP340 Arak نمودار و آرشیو
۴۴۰G نمودار و آرشیو
۴۴۰L نمودار و آرشیو
MR230 نمودار و آرشیو
ZR230 نمودار و آرشیو
ZR 340 نمودار و آرشیو
۳۳۲C نمودار و آرشیو
۳۳۲L نمودار و آرشیو
۵۱۰L Arak نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf ۱۵۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf ۱۵۰,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf نمودار و آرشیو
Absn50 نمودار و آرشیو
ABS150 نمودار و آرشیو
ABS 10415 نمودار و آرشیو
ABS 10720 نمودار و آرشیو
ABS 10733 نمودار و آرشیو
Lale 1922 نمودار و آرشیو
۱۹۲۲ Arya نمودار و آرشیو
BL4 jam نمودار و آرشیو
R40 Arak نمودار و آرشیو
۰۶۰ نمودار و آرشیو
DOP Oil نمودار و آرشیو
S 5000 نمودار و آرشیو
۶۲N07 نمودار و آرشیو
۲۱۰۰ نمودار و آرشیو
۲۴۲۰E02 ۱۳۳,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
۲۲B01 ۱۲۹,۰۰۰ ریال نمودار و آرشیو
RP 345 نمودار و آرشیو
R40 marun نمودار و آرشیو
۱۰۴۱۷ نمودار و آرشیو
N32 نمودار و آرشیو

منبع: اینپیا

اشتراک گذاری