گزارش تصویری شیمی بازار از نمایشگاه دام،طیور و صنایع وابسته

نمایشگاه دام و طیور

نوزدهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته از ۵ تا ۸ مهر در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاریست:

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

نمایشگاه دام و طیور

اشتراک گذاری