پروپیلن

موارد کاربردی پلی بوتادین رابر

ترکیب پلی بوتادین رابر PBR ، یک لاستیک سنتزی محسوب می شود. پلی بوتادین رابر یک ترکیب پلیمری است که از واکنش پلیمریزاسیون واحدهای ۱ و ۳ بوتادین تشکیل می شود.