لزوم بازنگری در شاخص های سهمیه بندی بهین یاب

اعضای کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با تاکید بر ضرورت افزایش نقش تشکل ها در تصمیم گیری های اثرگذار دولتی، در زمینه روند افزایش قیمت پی وی سی و کاهش سهمیه های بهین یاب واحدهای تولیدی بحث و تبادل نظر کردند.